Siêu sao, tính cái gì ?!

5c90fc7114c629cf5a73f47e47459c0f-d4gj3p6-1

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: hiện đại, minh tinh, trọng sinh

Biên tập: cuopbienmap, Ageha (73, 75, 76, 77, 79, 83, 85)

Beta: Ageha, Bạch tuộc

Designer: Ant

Mục lục

Chương 1

Chương 2 Chương 3

Chương 4  Chương 5  Chương 6

Chương 7  Chương 8  Chương 9    Chương 10

Chương 11    Chương 12    Chương 13

Chương 14 Chương 15

Chương 16

Chương17

Chương 18    Chương 19

Chương 20    Chương 21    Chương 22

Chương 23    Chương 24  Chương 25  Chương 26

Chương 27    Chương 28    Chương 29

Chương 30    Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34    Chương 35

Chương 36    Chương 37    Chương 38

Chương 39    Chương 40    Chương 41    Chương 42

Chương 43   Chương 44    Chương 45

Chương 46   Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50   Chương 51

Chương 52    Chương 53    Chương 54

Chương 55   Chương 56    Chương 57    Chương 58

Chương 59   Chương 60    Chương 61

Chương 62    Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66   Chương 67

Chương 68   Chương 69    Chương 70

Chương 71  Chương 72    Chương 73    Chương 74

Chương 75   Chương 76    Chương 77

Chương 78    Chương 79

Chương 80

Chương 81

 Chương 82   Chương 83

   Chương 84  Chương 85   Chương 86

Chương 87  Chương 88   Chương 89   Chương 90

    Chương 91   Chương 92 – bis  Chương 93

Chương 94    Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98    Chương 99

-♥-

PN 1     PN2   PN3

PN4     PN5    PN6

.

{12/11/2011 – 13/01/2013}

Bản Word