English

tumblr_lqyldhG1gU1qb47vpo2_500

1.Sắc thái màu 

2.Come across sb or st