アルアサ同人誌

Axis Powers ヘタリア

Author: Hidekazu Himaruya (日丸屋秀和)

Genres: Shounen, Historical, Humor, Seinen, SA

NXB: Gentosha
Tạp chí: Comic Birz
Aried:
2006 —> ?

Nội dung:
Là bộ truyện tranh lúc đầu được cho đọc trực tuyến trên Internet (Webcomic), sau đó đã chuyển thành manga và anime. Nó còn được viết tắt là Hetalia hay APH. Nội dung manga xoay quanh những sự kiện chính trị và lịch sử, đặc biệt là của thời kỳ World War I và World War II, trong đó mỗi quốc gia được đại diện bởi một nhân vật khác nhau. Từ Hetalia là sự kết hợp giữa “Hetare” (へタレ, tiếng Nhật nghĩa là vô dụng) và “Italia” (イタリア aka. nước Ý)
Himaruya ban đầu chỉ tạo ra Hetalia là một manga đọc trực tuyến (Webcomic, đọc trực tiếp trên mạng toàn cầu), không ngờ nó lại nhanh chóng nổi tiếng và được nhà xuất bản Gentosha Comics phát hành dưới dạng truyện tập. Hai cuốn tankobon (truyện hoàn chỉnh) đã được phát hành lần đầu tiên vào ngày 28/3/2008 và lần thứ hai ngày 10/12/2008. Các tập sau của Hetalia chuyển thành dạng CD và một loạt anime do Studio Deen sản xuất. Vào ngày 8/1/2010, bộ manga đã được công bố do công ty Funimation Entertainment và phát hành quốc tế.
Mở đầu “Hetalia” là Hội nghị thượng đỉnh thế giới, nơi tất cả các nước họp mặt nhằm giải quyết các vấn đề rắc rối của nhân loại. Sau đó, câu chuyện thực sự được kể lại như một hồi ức, khi Germany bắt Italia làm tù binh vào World War II (1941), sau đó họ trở thành bạn của nhau. Khi có thêm Japan  gia nhập, 3 nước hình thành một lực lượng gọi là phe Axis (Khối Trục Phát xít). Đối thủ của phe này là Allied Force (Đồng Minh), gồm 5 nước: America, England, France, China, Russia.
Khác với tình hình chiến sự căng thẳng mà lịch sử thật miêu tả, Hetalia thay các trận chém giết bằng những cuộc nói chuyện, cãi cọ giữa các quốc gia với nhau. Nếu trong lịch sử, các nước lớn luôn muốn chiếm nước nhỏ hơn để bóc lột hay mở rộng lãnh thổ, trong Hetalia, họ lại trở thành “người giám hộ” cho đất nước mà họ yêu mến, không phải vì muốn xâm lược.
Về sau, Hetalia không chỉ nói về lịch sử thời thế chiến mà còn nói về lịch sử thế giới thời trung cổ, cận đại và hiện đại.
Trong Hetalia tràn ngập cái nhìn hòa bình, vui tươi, yêu thương và nhân ái về lịch sử. Khi theo dõi câu chuyện, dường như tất cả quốc gia lớn nhỏ đều trở thành anh em và bạn bè. Ngay cả một quốc gia từng là Phát Xít như Đức cũng trở nên hiền hòa gần gũi dưới ngòi bút và nét vẽ hài hước của Himaruya.

{연합국} 진영의 캐릭터는 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 중국을 중심으로 등장한다. 경우에 따라서는 캐나다를 넣기도 한다.

cropped-076.jpg

미국(America-SAN) : 나, 역시 안되겠어. 독립을 원해.

영국 (Igirisu-SAN): 내가 널 막을 수 있을리 없잖아…

1. 영국 :

요정영혼, 마술을 믿는 남자. 요리를 좋아하지만 미각은 둔한 편이다. 이 때문에 일류 요리사가 맥도날드를 질투하기도 한다. 금발에 신장은 약간 작으며 영국 특유의 신사다움을 표현하는 굵은 눈썹이 특징인 남자이다. 고집쟁이에 자신을 드러내는 것을 조금 서투르며 호의를 우호적인 언행으로 연결되는 것을 어려워하는 이른바 츤데레이다. 곧잘 남에게 오해를 불러일으키는 행동을 한다는 것에 대해 자신도 알고 있어, 포기하고 자학 개그의 소재로 이용한다. 영국은 해적을 부추겨 당시 대국이었던 스페인을 격파하고 사략 행위를 반복해서 불량배 취급을 당하며 그 탓에 다른 캐릭터와 비교해서 말투가 나쁘다. 친구가 적고 미국에게[1] 도움을 요청했지만 간단히 독립하게 된다. 그 후로 오랫동안 영광의 고립(splendid isolation)이 계속되었지만 영일 동맹을 체결한 것을 계기로 일본과 친구가 되었다. 다른 나라와의 관계는 이웃 나라인 프랑스와는 싸움 친구인 지긋지긋한 관계이지만 중국러시아에는 적의를 사고 있다. 자신을 ‘나라’라고 마음대로 주장하는 시랜드 공국에 대해서는 보호자와 같은 행동을 취한다. 요리 이외에 취미는 자수이다. 홍차를 특별히 좋아하지만 술버릇은 매우 나쁘다. 또한 자주 등장하는 추축국의 초상화를 그릴 때도 있다. 요정이나 유니콘 등의 상상 속의 동물을 인식할 수 있어서 대단히 그리워하고 있으며 영국 국내에 한정되지 않고 다른 나라에 있을 때도 마찬가지로 일본에 방문했을 때는 일본 민담에 나오는 전설적인 동물인 갓파를 만나 묘약을 받은 일도 있었다. 다만 대부분의 나라는 눈으로 보고 확인할 수 없어서 환각으로 취급당한다. 영국에 가면 요정을 볼 수 없는 사람조차 보이지만 미국 등 일부 국가에는 효과가 없다. 그러나 외계인을 믿지 않고 유령을 무서워 한다. 작가의 설정에 따르면 그의 형은 스코틀랜드웨일스, 북아일랜드이며 이들의 관계는 서로 나쁘다고 한다. 평소에는 연합 왕국을 의인화한 캐릭터이지만 형이 있을 때는 잉글랜드를 가리킨다.

요정과 영혼의 세계를 정말로 믿고있는 남자. 요리를 좋아하지만 미각은 매우 둔한편이다. 굵은 눈썹은 영국신사의 상징. 호의나 우호적인 말을하는 것이 매우서툰 츤데레 신사. 고집이 세고 자신을 드러내는 것에 매우 서투른 탓에 오해를 불러일으킨다는 것을 자신도 잘 알고 있지만, 악의는 전혀없고 체념한채로 그것을 소재로 자학개그를 한다. 대국이었던 스페인을 격파한 경험이 있는 탓에 주위에서 불량배 취급을 받아 덩달아 말투도 나빠졌다. 친구는 많이 없는 편이지만 영일동맹을 계기로 일본과는 깊고 친밀한 사이가 된다. 취미는 자수놓기이고 주변 친구들이 모두 커피를 좋아하지만 혼자서 고집스럽게 홍차를 좋아한다. 옷입는 법까지 미국을 가르쳐 주고 미국을 키웠지만, 지금은 미국의 발언권과 친구들이 더 많아 미국의 의견에 사사건건 태클을 건다. 입버릇처럼 ‘촌스러운 아메리카’를 입에 달고 산다.

cropped-0761.jpg

2. 미국 :

원래 영국의 식민지였으나 독립 이후에 급격히 성장한 젊은 나라이며 “세계의 히어로”임을 자처한다. 명랑하고 쾌활하며 정의감이 강한 남자이지만 단순한 생각의 소유자로 언외(言外)의 뜻을 이해하는 능력은 매우 부족하다. 금발에 푸른 눈을 지녔으며 앵글로 색슨 계통의 외모를 지닌 장신이다. 가르마에 튀어나온 아호게낸터킷을 뜻한다. 텍사스 주를 뜻하는 안경은 영국으로부터 독립한 이후에 쓰기 시작하였지만 실제로는 안경이 필요할 정도로 시력이 나쁘지 않다. 옛 종주국인 영국과 초기에는 우호적인 관계를 유지했으나 독립 전쟁을 계기로 급격하게 관계가 악화하였다. 독립 후 일단 우호적으로 변해가고 있지만 가끔 대우가 차갑다. 같은 연합국 진영인 러시아와는 견원지간이지만 다른 나라와 비교적 좋은 관계를 유지하고 있다. 각국의 프로필에 따르면 국가 대부분이 ‘아는 사이’ 정도를 넘지 않아서 친구라고 말할 수 있는 나라는 현재 영국일본 밖에 없다. 또 이주하러 온 리투아니아를 가정부로 고용했던 시기가 있었다. 그 밖에 자신을 외계인이라고 생각하지 않는 외계인인 “토니(Tony)”와 친구로 사귀고 있다. 좋아하는 것은 햄버거아이스크림, 초콜릿 등 과자류나 정크 푸드 중심이며 영국으로부터 물려받은 둔한 미각이 있다. 식후에 아이스크림을 먹지 않으면 재채기가 나오는 특성이 있다. 취미는 게임, 영화, 고고학이며 비즈니스 관련 이야기를 할 때는 어미가 “~게이츠“로 끝난다.

원래는 영국의 식민지였지만 독립후 급격히 성장한 젊은이. 실패없이 급성장을 한탓에 ‘수퍼히어로’를 자처하며, 명랑하고 정의감이 강한 남자. 독립전쟁을 계기로 영국과의 사이는 급격하게 나빠진다. 현재는 영국과 좋은 관계이지만 가끔씩 차갑게 대한다. 같은 연합국진영인 러시아와는 견원지간이지만 대체적으로 얕고 넓게 친구가 많은 편이다. 각국의 프로필에 따르면 ‘얕고 넓은’을 넘어 서로간 터 놓고 말할 수 있는 친구는 공식적으로 영국과 일본 뿐이다. 자신을 외계인이라고 생각하지 않는 외계인 토니를 친구로 두고 있으며 주식은 햄버거와 쵸콜렛, 식후에 아이스크림을 먹지 않으면 재채기를 하는 버릇이 있다. 다이어트를 해야 한다고 생각하지만 식생활을 바꿀 마음은 없다. 취미는 게임과 영화보기 고고학연구. 돈과 비즈니스 이야기를 좋아한다.

16897969_p0

Đây là một cặp đôi có thể nói là oan gia, nhiều uẩn khúc trúc trắc uyên nguyên trong APH, kéo theo nhiều hệ lụy Angst và Ngược tâm :’<

Về tính cách hay ho của England, phân tích vài chục trang chả hết nên xin phép miễn qua nhé (em nó là tình yêu nhất nhất nhất đời mình trong APH đó TT^TT~~). Còn America trong tác phẩm thể hiện là một người mạnh mẽ, phóng khoáng, yêu tự do, hơi ngốc nghếch nhưng khôn ngoan và có vẻ từng trải (?), thích bảo vệ công lí với câu cửa miệng “I’m Hero!”

Ban đầu, England đưa America về nuôi, dành trọn tình cảm yêu thương America hết mực. Cuộc sống khi ấy của England ở Châu Âu vô cùng mệt mỏi và ngột ngạt, chỉ có America là bến đỗ bình yên duy nhất. Thế nhưng khi lớn, với khát vọng tự do, America đã chĩa súng vào England để giành độc lập (4/7/1776), England khi đó không cách nào xuống tay với người con trai mình yêu thương, dưới cơn mưa cuối hạ rào rạt trên cánh đồng úa tàn, chỉ đành đau khổ gục xuống và khóc. Sau này trong Thế chiến, hai người ở cùng phe Đồng minh, luôn khắc khẩu, cãi nhau và bất đồng, nhưng có một điều rõ ràng là England vẫn RẤT YÊU America (xem/đọc thì biết), còn tên khốn America có vẻ tránh không muốn nhắc đến chuyện cũ.

Nhân tiện thì người duy nhất trong APH ăn được các món ăn do England chế biến chính là America. America từ nhỏ đã luôn phải ăn các món ăn England nấu đến mắc bệnh Mất vị giác. Khổ =))

*Note: Fanfic (Dou) pink với romance rất nhiều, miễn qua; Bàn đến Angst, cặp này số lượng Fic/Dou Angst triệt để nhiều, phong phú từ nội dung đến phong phú về cách ngược, đa dạng về hình thức lẫn sâu sắc về nhân sinh, thời gian địa điểm nhờ vào trí tưởng tượng cao thâm của người viết mà phát huy tối đa không gì không có TTvTT~ Cá nhân mình thì thích ngược kiểu thế này —> bấm vào đây (một hình thức tự PR tác phẩm XD )

(Theo Koganei Kr)

Mình thấy nhà Koganei KR có trans các dou của USUK  hay lắm các bạn có ai vô tình lạc vào wp này của mình xem xong bài này nhớ ghé nhà bạn ấy ủng hộ nhé . TVT