[KM] That’s Mine, It Has My Name On It

Title: That’s Mine, It Has My Name On It
Author: Bbijjukx3 @ LJ
Translator: Hwarangsapphiare @ Saju
Category: Pink, humour
Pairing: Kyumin
Rating: PG-13
Summary: Người mới đến là một tên lấy trộm những thứ thuộc về người khác, nhưng hắn ta lại khá hấp dẫn.
Link to fic: Chap 1 Chap 2

.

.

.

I

II

{END}