[KM] Drink it down *

Author: Reishi F.
Category: angst, fantasy, action.
Pairings: KyuMin.
Rating: T
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic của tôi, họ thuộc về tôi.
Summary:

“Lặng lẽ nhìn đóa hoa trắng ngần tuột khỏi tay

Hai ta đã cùng khóc vì lời chia xa cuối cùng…”

***

#1 #2 #3 #4 #5

#6 #7 #8 #9

#10 #11 #12

[END]

Prequel 

#1 #2