[KM] Cho mùa chia tay

Author: KMholic_137 aka Sherry Giá Đỗ
Rating: PG 13
Pairings: KyuMin, KyuWook
Disclaimer: họ không thuộc quyền sở hữu của tác giả
Category: romance, little sad

.

.

.

Part 1

Part 2

Part 3

{END}