[KM] Dục Vọng Cá Nhân

362850673

Author: tnmonogatari

Pairing: KyuMin
Rating: R
Warning: hint smut, Language
Genre: Dark

Vietnamese translated by: minimi@posterous.com
Summary: Lee Sungmin là một học sinh thông minh, sáng dạ ở trường trung học nhưng không biết vì lí do gì mà Cho Kyuhyun lại có một cách nghĩ khác về cậu.

-0-

prologue

 #1 #2 #3

#4 #5#6

#7 #8 #9

#10 #11 #12

#13

-TBC-

Pass: honeyminnie