*KYUMIN from many sources

10615342_389990471149926_2707469989515826585_nkkj_

TỔNG HỢP CÁC TUYỆT TÁC VỀ KYUMIN 

THEO Ý KIẾN CHỦ QUAN CỦA TÔI 

P.S. 

” RE-UPLOAD  VỚI MONG MUỐN ĐƯỢC LƯU GIỮ LẠI NHỮNG KỈ NIỆM ĐẸP NHẤT CỦA MỘT THỜI

HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý GÌ KHÁC “

.

.

.