{My KyuMin Illusion world}

1098212_232407466908228_96535cc61ll22_n

FANMADE KYUHYUN BY @HONEYMINNIE AKA HỘI TRỨNG TÍM

 

I.KYUHYUN SUNGMIN LONG FICTIONS BY @HONEYMINNIE AKA HỘI TRỨNG TÍM 

P.S : Đừng mang fic ra khỏi wordpress khi chưa có sự đồng ý của tôi

1098212_232407466908228_965356122_n

FANMADE SUNGMIN BY @HONEYMINNIE AKA HỘI TRỨNG TÍM

 

 

II . KYUHYUN SUNGMIN SHORT FICTIONS BY @HONEYMINNIE AKA HỘI TRỨNG TÍM

P.S : Đừng mang fic ra khỏi wordpress khi chưa có sự đồng ý của tôi