[KM] Series Drabble by caosamac

11n

.

.

Tất cả các vi tiểu thuyết hoàn toàn thuộc về caosamac

Chưa có sự đồng ý của tác giả nên toàn bộ setpass

.

.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

(pass: honeydrop)